این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت استراتژیک

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

دانلود پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

دانلود پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک دارای روایی و پایایی با منبع استاندارد شامل چهار بعد ذهنیت، فرهنگ، رهبری و مدیریت منابع کارآفرینانه

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

دانلود پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک دارای ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد،  استخدام و مشارکت.

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک

دانلود پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com