مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان

دانلود پرسشنامه قابلیت های استراتژیک

فایل ورد پرسشنامه قابلیت های استراتژیک

هدف : بررسی تاثیر مدیریت دانش بر قابلیت های استراتژیک و پویا در کسب موفقیت مالی و غیر مالی شهرداری

ابعاد : قابلیت مدیریت دانش، قابلیت‌های پویا،‌ قابلیت‌های استراتژیک،‌ عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی قابلیت های استراتژیک

قابلیت های استراتژیکی که زیر بنای استراتژی سازمان هستند، اغلب مزیت رقابتی پایدار را تأمین می کنند. قابلیت استراتژیک آن چیزی است که یک واحد کسب و کار آن را به خوبی انجام می دهد ، مانند برنامه مدیریت ارتباط با مشتری ، تولید یا ترویج ، و برای آن کسب و کار ، اهمیت استراتژیک دارد. این قابلیت معمولاً بر پایه دانش با فرآیند است. یک دارایی استراتژیک یک منبع است ، نظیر نام یک برند یا پایگاه مستقر مشتری که در ارتباط قدرتمندی با رقبا است. برای فرموله کردن استراتژی باید به هزینه ها و امکان پذیری تولید یا حفظ دارایی ها یا قابلیت هایی را که مبنایی برای مزیت رقابتی پایدار خواهند بود توجه شود.

دارایی ها و قابلیت ها می توانند طیف وسیعی از ساختمان ها و مکان ها تا کارشناسان تحقیق و توسعه و نمادی مانند میشلین من را شامل شوند. اگر چه دستیابی به یک دارایی یا قابلیت قدرتمند بسیار سخت است ، اما می تواند امتیازی قابل ملاحظه و بادوام را حاصل کند.