پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

دانلود پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی هانگ و چانگ
  • پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی
  • پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های منابع انسانی ادوارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) بر استخدام و استخدام بهتر کارکنان متمرکز است و عمده فعالیت مدیریت منابع انسانی حقوق و مزایا، آموزش و توسعه در سازمان است که بسیار ضروری است. اما مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با توجه به اهداف سازمانی، یک گام بیشتر برمی‌دارد. واحد منابع انسانی که بر مبنای رویکردی استراتژیک مدیریت می‌شود، نیز تمام اهداف خود را با ارزش‌ها و اهداف سازمان هماهنگ می‌نماید.

در مدیریت استراتژیک منابع انسانی تمامی فعالیت‌های مربوط به جذب و استخدام، توسعه، حقوق و دستمزد و همچنین حفظ کارکنان انجام می‌شود، به نحوی که منافع فرد و سازمان درنظر گرفته شود. بخش منابع انسانی که از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازمان را اداره می‌کند، مستقل و در یک ساختمان کار نمی‌کنند؛ آن‌ها با سایر بخش‌های درون سازمان ارتباط برقرار می‌کنند تا اهداف و وظایف بخش‌های سازمان را بفهمند و سپس استراتژی‌هایی را پیاده‌سازی کنند که با اهداف کلی سازمان سازگار باشد. در نتیجه، بخش منابع انسانی مقاصد بقیه سازمان را منعکس و پشتیبانی می‌کند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان یک شریک در موفقیت سازمان‌ها می‌باشد. از استعداد و فرصت در بخش منابع انسانی استفاده می‌کند تا بخش‌های دیگر قوی‌تر و موثرتر باشند. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی را بررسی کنید.

پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی هانگ و چانگ

این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه است و شامل ابعاد آموزش، استخدام و سیاست‌گذاری منابع انسانی می‌باشد.

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

این پرسشنامه شامل ۵ بعد و ۱۷ گویه است. ابعاد این پرسشنامه عبارتند از: آموزش (سوالات ۱ تا ۵)، پاداش (سوالات ۶ تا ۸)، ارزیابی عملکرد (سوالات ۹ تا ۱۱)، استخدام (سوالات ۱۲ تا ۱۴) و مشارکت (سوالات ۱۵ تا ۱۷).

پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های منابع انسانی ادوارد

در این پرسشنامه منظور از استراتژی‌های منابع انسانی  نمره‌ای است که کارکنان به سوالات ۲۷گویه‌ای  پرسشنامه استراتژی‌های منابع انسانی  می‌دهند.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله