پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

هدف: سنجش ابعاد مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت کارکنان و نیروی انسانی سازمان

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: بررسی برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی

تعداد سوال: ۲۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

درباره پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی

تعریف مفهومی: برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی رویکردی بلندمدت برای دستیابی به اهداف سازمان در بکارگیری کارا و اثربخش نیروی انسانی است. هنگامی که بخش استراتژیک منابع انسانی برنامه‌های خود را برای استخدام، آموزش، و حقوق و مزایا بر اساس اهداف سازمان توسعه می‌دهد، موجب ایجاد فرصت بیشتر برای موفقیت سازمانی می‌شود.

هدف برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت‌ها، کمک به کارکنان در جهت رفع نیازها و همچنین پیش‌برد اهداف شرکت است. مدیریت منابع انسانی با جنبه‌های تجاری مربوط به کارکنان در ارتباط است. این جنبه‌ها شامل پرورش، مزایا، استخدام، اخراج و مسائل سازمانی می‌شود. همچنین واحد منابع انسانی به مسائل مربوط به تعطیلات، مرخصی، اطلاعات مربوط به خدمات درمانی و مشوق‌های کاری رسیدگی می‌کند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مقاصد و طرح‌های سازمان را در مورد این موضوع که چگونه اهداف کسب‌وکار از طریق کارکنان تحقق یابند، تعریف می‌کند و خود مبتنی بر سه پیش فرض است: اول، سرمایه انسانی منبع عمده مزیت رقابتی است؛ دوم، این کارکنان هستند که طرح‌های استراتژیک را به اجرا در می‌آورند و سوم برای تعیین مقصد سازمان و نحوه رسیدن به آن باید رویکردی سیستماتیک در پیش گرفته شود. پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک را به دقت زیر نظر بگیرید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله