پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۲۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

 

3000 تومان – خرید