مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

پایگاه مقاله مدیریت استراتژیک

به طور کلی مدیریت استراتژیک ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و چیزی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی‌های خاصی که در یک سازمان وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمانها را از یکدیگر متمایز می‌کند. مدیریت استراتژیک بستری است به هم پیوسته که اجزا سازمان را بهم میچسبان. هافستد مدیریت استراتژیک را برنامه‌ریزی جمعی ذهن بیان می‌کند که افراد یک سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز کند. فرهنگهای سازمانی شالوده تاریخی دارند بدین معنی که نمی‌توان رابطه بین مدیریت استراتژیک و تاریخ را از هم جدا کرد و مدیریت استراتژیک بطور ناگهانی و اتفاقی بوجود نمی‌آید. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که مدیریت استراتژیک، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. مجموعه مقاله و کتاب های مدیریت استراتژیک توسط تیم تخصصی پارس مدیر ارائه شده است.


مقاله مدیریت استراتژیک

مقدمه ای بر استراتژی سازمان

برنامه ریزی استراتژیک سازمان

رابطه استراتژی و ساختار

کتاب رقابت استراتژیک مایکل پورتر

کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید


مقاله مدیریت استراتژیک دیوید

تجزیه و تحلیل ماتریس سوات یا SWOT

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی یا QSPM

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

استفاده از QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT

همراستایی مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک


مقاله مدیریت استراتژیک پورتر

مدیریت استراتژیک مایکل پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر

مدل الماس پورتر

رقابت‌پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر


مقاله مدیریت بازاریابی استراتژیک

مدیریت استراتژیک بازاریابی

استراتژی های بازاریابی عمومی پورتر

استراتژی های بازاریابی چهارگانه مایلز و اسنو

استراتژی بازاریابی مرحله ورود به بازار

استراتژی بازاریابی مرحله رشد بازار

استراتژی بازاریابی مرحله بلوغ و افول بازار

استراتژی بازاریابی چریکی : حمله پارتیزانی

ماتریس گروه مشاوره بوستون