پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

دانلود پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک تئودوسیو و همکاران

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: جهت‌گیری مشتری، جهت‌گیری رقیب، هزینه‌گرایی و جهت‌گیری نوآوری

پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک دبرا و کاندوس

تعداد سوال: ۱۲ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشتری گرایی، تکنولوژی گرایی، همکاری بین وظیفه‌ای، رقابت‌گرایی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک

تعریف مفهومی: جهت‌گیری استراتژیک قواعد و راهنمایی هستند که بر فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد استراتژی شرکت تاثیر می­گذارند. آن‌ها منعکس کننده­ی جهات استراتژیکی بکار رفته توسط یک شرکت برای ایجاد رفتارهای مناسبی که منحصر به عملکرد برتر می­شوند، هستند. در فلسفه یک شرکت مبنی بر چگونگی به راه انداختن یک تجارت از راه ارزش‌ها و باورهای عمیق یافت می‌شوند در این تحفیق شامل جهت‌گیری مشتری، جهت‌گیری رقیب، هزینه‌گرایی و جهت‌گیری نوآوری است.

جهت‌گیری استراتژیک به اصولی گفته می‌شود که به طور مستقیم بر فعالیت‌های شرکت تاثیر می‌گذارد. این سوگیری باعث ایجاد رفتارهایی می‌گردد که عملکرد را تقویت و بقای شرکت را تداوم می‌بخشد. این اصول و قواعد می‌تواند بطور فعالانه و موثر برای هدایت فعالیت‌های سازمان بکار گرفته شود. برای سنجش این مقوله از پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک استفاده می‌شود.

تعریف دیگری که بسیار پراستناد است، به چگونگی هدایت کسب‌وکار از طریق مجموعه ارزش‌ها و باورهای اساسی و همچنین به مفهوم جهت‌گیری استراتژیک اشاره دارد. منابع نامشهود، مانند جهت‌گیری استراتژیک، برای موفقیت شرکت‌ها در بازار حیاتی است.

تعریف عملیاتی: به منظور ارزیابی جهت‌گیری استراتژیک سازمان می‌توان از پرسشنامه جهت‌گیری استراتژیک که توسط تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ۲۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه چهار بعد جهت‌گیری مشترک، جهت‌گیری رقیب، جهت‌گیری داخلی و جهت‌گیری نوآورانه را مورد سنجش قرار می‌دهد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله