پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

دانلود پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک دارای روایی و پایایی با منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

اعتبار: بومی‌شده

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: ذهن کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک عبارت است از ترکیب دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور. کارآفرینی راهبردی از طریق ایجاد تغییرات گسترده به شرکت‌ها کمک می‌کند زمینه‌های رشد و سودآوری را فراهم کنند. برای موفقیت شرکت‌ها و دولت در زمینه کارآفرینی استراتژیک در اختیار داشتن دانش لازم درمورد منابع و فرایند شرکت و میزان افزایش نرخ سودآوری از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کارآفرینی استراتژیک، هماهنگی جنبه‏‌های استراتژیک و کارآفرینی در ایجاد، توسعه و عمل برای به دست آوردن مزیت رقابتی است. کارآفرینی راهبردی راه‌هایی برای زندگی مجدد بخشیدن به سازمان‌های موجود و نوآورتر ساختن آنها پیشنهاد می‌کنند. این مقوله به افراد این امکان را می‌دهندکه در اتخاذ تصمیم‌ها نوآورتر، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند. در نهایت با تکیه بر قابلیت‌های رقابتی، ارزش خلق کنند. بنابراین کارآفرینی استراتژیک یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای در دست صاحبان کسب‌وکارها و کارآفرینان برای شروع، توسعه و احیای کسب‌وکار است.

هم کارآفرینی و هم مدیریت استراتژیک رویکردهایی هستند که مدل‌ها و ابزارهای متنوعی را برای کسب‌وکارها به وجود آورده‌اند. این ابزارها امکان بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در محیط کسب‌وکار را فراهم می‌کند. بنابراین کسب‌وکارها را توسعه داده و درنهایت به خلق ارزش منجر می‌شود. کارآفرینان توانایی شناخت فرصت‌هایی را دارند که به نظر می‌رسد افراد عادی آنها را نمی‌بینند و در کشف آنها ناتوانند و مدیریت استراتژیک با در اختیار قرار دادن ابزارها و مدل‌های مختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصت‌های شناسایی شده برای معرفی محصولات و خدمات نو و سودمند برای بازار رقابتی بهره بگیرند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی استراتژیک از پرسشنامه‌ای شامل ۴ سازه اصلی و ۲۰ گویه استفاده شده است. برای نمره‌دهی به گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله