این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت مالی

پرسشنامه حسابداری خلاق

پرسشنامه حسابداری خلاق

دانلود پرسشنامه حسابداری خلاق دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تامین مالی جمعی

پرسشنامه تامین مالی جمعی

دانلود پرسشنامه تامین مالی جمعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی

پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی

دانلود پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی جهت سرمایه‌گذاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر

پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار

پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار

دانلود پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار جهت سرمایه‌گذاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر

پرسشنامه سواد مالی

پرسشنامه سواد مالی

دانلود پرسشنامه سواد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فساد اداری

پرسشنامه فساد اداری

دانلود پرسشنامه فساد اداری دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل دو بعد فساد سازمانی خرد و سازمان‌یافته با طیف لیکرت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com