پرسشنامه سواد مالی

دانلود پرسشنامه سواد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تک‌بعدی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سواد مالی

تعریف مفهومی: سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن. لازمه داشتن یک استراتژی مالی مناسب در مدیریت سازمان و زندگی شخصی، برخورداری از سواد مالی است. سواد مالی به عنوان آگاهی از اصول و واژگان لازم مسائل مالی است.

سواد مالی توانایی خواندن، تحلیل، درک گزینه های مالی، مباحث بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه‌ریزی برای آینده، واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می‌گذارند و مدیریت مسائل مالی است که این توانایی روی شرایط زندگی و کاری فرد تاثیر دارد. داشتن سواد مالی یا به عبارت دیگر داشتن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه‌های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی می‌تواند کمک به آینده نگری در مدیریت مسائل پولی و همچنین افزایش درآمد و سازمان کمک فراوانی کند.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه توسط معنین الدین (۱۳۹۰) طراحی و اعتباریابی شد. پرسشنامه شامل ۲۵ گویه چهار گزینه‌ای که سواد مالی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پرسشنامه توسط رهاوی عزی آبادی (۱۳۹۳) اعتباریابی شد.

برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظر استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شد. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسش‌های تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار میدهد، نظرخواهی شد و اصطلاحات موردنظر در پرسشنامه اعمال گردید .

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله