این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کدگذاری

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی (Consequential Matrix) در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، چارچوبی است که پیامدهای همه کدگذاری‌های پیشین را باهم یکپارچه می‌سازد.

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری (Theoretical coding) شیوه‌ای از شناخت کدهای متن در گراندد تئوری است که براساس رهیافت پدیدارشونده گلیزر استوار است.

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون روشی ساختارمند برای شناسایی مضامین اصلی و فرعی پیرامون پدیده مورد مطالعه است که به روش براون و کلارک تشریح شده است.

خوانایی متن در تحلیل محتوا

خوانایی متن در تحلیل محتوا

خوانایی متن (Readability) نشان­‌دهنده میزان سادگی خواندن و فهمیدن نوشته‌ها است. یکی از کاربردهای اصلی این روش، تحلیل محتوای کتاب درسی است.

کدگذاری در تحقیق کیفی

کدگذاری در تحقیق کیفی

کدگذاری در تحقیق کیفی فرایندی نظام‌مند برای شناسایی مقوله‌ها یا مضامین مستتر در نوشتار، گفتار یا مشاهدات است. بسته به نوع روش فرایند کدینگ متفاوت است.

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا عبارت از مطالعه متون و بررسی تصاویر برای شناخت مضمون‌های نهفته در آن می‌باشد و عنصری کلیدی در تحلیل محتوایی است.

آموزش تحلیل کیفی دکتری مدیریت

تحلیل کیفی

تحلیل کیفی (Qualitative Analysis) شیوه‌ای نظام‌مند برای تجزیه‌وتحلیل داده‌هایی با ماهیت کیفی است و مقوله‌های زیربنایی پدیده مورد مطالعه را بازنمایی می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com