نوشته‌های دارای برچسب تجارت الکترونیک

پرسشنامه تجارت مشارکتی

پرسشنامه تجارت مشارکتی

دانلود پرسشنامه تجارت مشارکتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک و تعریف، تاریخچه و مدل های تجارت الکترونیک به کوشش مرتضی نامور، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

تجارت اجتماعی

پرسشنامه تجارت اجتماعی

دانلود پرسشنامه تجارت اجتماعی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی یا Social Commerce موضوعی جدید در حوزه تجارت الکترونیکی است، این تجارت در حقیقت ترکیبی از تجارت الکترونیکی با شبکه‌های اجتماعی است.

پرسشنامه تجارت مشارکتی

تجارت مشارکتی

تجارت مشارکتی یا بازاریابی تجارت مشارکتی باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است. توضیحات تکمیلی مربوطه در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

تجارت سیار

تجارت سیار

تجارت سیار یا بازاریابی تجارت سیار باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است. توضیحات تکمیلی در این مورد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

بازاریابی تجارت الکترونیک

بازاریابی تجارت الکترونیک

بازاریابی تجارت الکترونیک باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است. توضیحات تکمیلی در این رابطه در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ تاسیس و جانشین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) گردید و در سال ۱۹۴۸ به طور کامل شکل گرفت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com