این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل شکاف

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف‌های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

الگوی اولویک

الگوی اولویک

الگوی اولویک : تبدیل داده‌های مشتریان به نوآوری و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه براساس اهمیت و رضایت از شاخص‌های نوآوری سازمان

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) روشی برای سنجش میزان شکاف و فاصله انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) پیرامون پدیده موردمطالعه است.

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف

آموزش تحلیل شکاف یا فاصله عملکرد-اهمیت یا Gap Analysis با تعیین فاصله میزان اهمیت یا وضعیت مطلوب با میزان عملکرد یا وضعیت موجود

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com