این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل شکاف

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف‌های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

الگوی اولویک

الگوی اولویک

الگوی اولویک : تبدیل داده‌های مشتریان به نوآوری و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه براساس اهمیت و رضایت از شاخص‌های نوآوری سازمان

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) روشی برای سنجش میزان شکاف و فاصله انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) پیرامون پدیده موردمطالعه است.

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف

تحلیل شکاف (Gap analysis) رویکردی مدیریتی است که برای ارزیابی فاصله میان انتظارات (وضعیت مطلوب) و ادراکات (وضعیت موجود) استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com