سروکوال فازی

ترجمه فارسی مقاله تحلیل شکاف با سروکوال فازی از سایت پارس‌مدیر

ترجمه عنوان به فارسی: تجزیه‌و‌تحلیل شکاف‌های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

هدف: این تحقیق درصدد ارائه یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی کیفیت خدمات ادراک‌شده مناسب با استفاده از منطق فازی می‌باشد. در ابتدا، هدف این است که آیا درمقایسه با مقیاس لیکرت، راهکار بهتری است. دوم، مقاله به دنبال ارزیابی بازخورد بیماران نسبت به کیفیت خدمات بیمارستان با استفاده از تجزیه و تحلیل زبانی فازی می‌باشد. در این مقاله از روش تحلیل شکاف با رویکرد سروکوال فازی استفاده شده است.

طرح/ روش/ رویکرد: مقیاس سروکوال بر طبق ویژگی‌های هر یک از خدمات بیمار سرپایی بیمارستان طراحی گردید. سه بیمارستان منطقه‌ای در هسین چو واقع در تایوان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل و جمع آوری، ابتدا میزان اثربخشی مقیاس زبانی فازی و مقیاس لیکرت مقایسه گردید. دوم، برای پی بردن به خصیصه‌های اصلی کیفیت خدمات، مقادیر شکاف هر عامل ارزیابی گردید. در آخر، برای بخش بندی بازارها با استفاده از خصیصه‌های معین کیفیت خدمات و متغیرهای جمعیت شناختی متفاوت، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) صورت گرفت.

ترجمه بخشی از مقاله تحلیل شکاف با سروکوال فازی

یافته‌ها حاکی از آن است که برحسب پایایی اندازه گیری، مقیاس زبانی فازی بزرگتر از مقیاس لیکرت است. بعلاوه، بواسطه تجزیه‌و‌تحلیل شکاف و ANOVA، تمرکز بهتری بر ویژگی‌های کیفیت خدمات هشتم، دهم، چهاردهم، بیست و یکم، و سوم از طریق اندازه‌گیری سروکوال بدست آمد. همچنین مشخص شد مدیریت باید بر کدام تمرکز نماید و کدام باید تلاش کنند که حل و فصل نمایند. موارد اول، دوم، چهارده و شانزدهم از مقیاس اندازه‌گیری سروکوال می‌توانند به ترتیب عوامل بخش بازار باشند.

ابتکار/ ارزش: این مطالعه بطور موفقیت آمیزی تجزیه و تحلیل زبانی فازی در نظریه شکاف و مقیاس‌های اندازه‌گیری سروکوال را مطرح نمود. این روش انسجام و ثبات درونی بیشتری را نسبت به مقیاس لیکرت نشان داد. پس از بحث راجع به نتایج تجزیه و تحلیل شکاف و ANOVA، سازمان می‌تواند به ویژگی‌های اساسی کیفیت خدمات پی ببرد و در جهت بهبود یا ارتقای آنها ارزش آفرینی نماید.

دانلود اصل مقاله سروکوال فازی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله