این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مربعات جزئی

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (Quadratic effect) یک مفهوم آماری در معادلات رگرسیونی و حداقل مربعات جزئی است که در آن یک عامل با خودش تعامل دارد.

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی)

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی)

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی) زمانی استفاده می‌شوند که سازه‌های مدل در سطوح بالایی از انتزاع بوده و خود از سازه‌های فرعی دیگری تشکیل شده باشند.

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون (WPLS) یک شیوه اصلاح شده از مدل سازی مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است که وزن‌های نمونه را همراه خود دارد و بسیار مهم است.

مدل اندازه گیری

مدل اندازه‌گیری

مدل اندازه‌گیری (Measurement model) بخشی از مدل است که روابط میان متغیرهای پنهان و گویه‌های سنجش آن را می‌سنجد و به نوعی روایی سازه پرسشنامه را نشان می‌دهد.

محاسبه شاخص HTMT

محاسبه شاخص HTMT

شاخص روایی یگانه-دوگانه (HTMT) روشی برای سنجش میزان روایی واگرا یا افتراق میان گویه‌های تشکیل‌دهنده هر یک از سازه‌های مدل است.

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی FIMIX-PLS

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی (FIMIX-PLS) برای خوشه‌بندی نمونه‌ها براساس ناهمگنی داده‌ها استفاده می‌شود و توسط جوزف هیر معرفی گردید.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چندگروهی (MGA)

تحلیل چندگروهی (MGA) برای آزمون معناداری تفاوت ضریب مسیر سازه‌ها براساس گروه‌های گوناگون را در حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA) امکان سنجش عمکلرد هر یک از سازه‌ها را در مدل‌های ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS : برای انجام حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT ذخیره شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com