این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مربعات جزئی

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده (Missing data) شامل خانه‌هایی در یک یک فایل داده است که مقدار یا ارزشی برای متغیر مورد بررسی برای آن منظور نشده است.

کتاب حداقل مربعات جزئی

کتاب حداقل مربعات جزئی

دانلود کتاب حداقل مربعات جزئی نوشته آرش حبیبی و راحله جلال‌نیا برای آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی (Single-item measures) زمانی استفاده می‌شود که یک سازه تک‌بعدی، روشن و به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری باشد.

ناوریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری (Measurement invariance) برابری واریانس و پراکندگی داده‌های گردآوری شده برای یک سازه را در چند گروه بررسی می‌کند.

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (Quadratic effect) یک مفهوم آماری در معادلات رگرسیونی و حداقل مربعات جزئی است که در آن یک عامل با خودش تعامل دارد.

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی)

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی)

مدل‌های مرتبه بالاتر (سلسله‌مراتبی) زمانی استفاده می‌شوند که سازه‌های مدل در سطوح بالایی از انتزاع بوده و خود از سازه‌های فرعی دیگری تشکیل شده باشند.

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون

الگوریتم PLS موزون (WPLS) یک شیوه اصلاح شده از مدل سازی مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است که وزن‌های نمونه را همراه خود دارد و بسیار مهم است.

مدل اندازه گیری

مدل اندازه‌گیری

مدل اندازه‌گیری (Measurement model) بخشی از مدل است که روابط میان متغیرهای پنهان و گویه‌های سنجش آن را می‌سنجد و به نوعی روایی سازه پرسشنامه را نشان می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com