این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مربعات جزئی

محاسبه شاخص HTMT

محاسبه شاخص HTMT

شاخص روایی یگانه-دوگانه (HTMT) روشی برای سنجش میزان روایی واگرا یا افتراق میان گویه‌های تشکیل‌دهنده هر یک از سازه‌های مدل است.

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی FIMIX-PLS

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی

حداقل مربعات جزئی آمیخته متناهی (FIMIX-PLS) برای خوشه‌بندی نمونه‌ها براساس ناهمگنی داده‌ها استفاده می‌شود و توسط جوزف هیر معرفی گردید.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چندگروهی (MGA)

تحلیل چندگروهی (MGA) برای آزمون معناداری تفاوت ضریب مسیر سازه‌ها براساس گروه‌های گوناگون را در حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد IPMA

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA)

تحلیل نقشه اهمیت-عملکرد (IPMA) امکان سنجش عمکلرد هر یک از سازه‌ها را در مدل‌های ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی فراهم می‌سازد.

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS : برای انجام حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT ذخیره شود.

برازش حداقل مربعات جزئی

برازش حداقل مربعات جزئی

برازش حداقل مربعات جزئی (Model Fit) نشان می‌دهد تا چه میزان مدل نظری ارائه شده با مدل تجربی که توسط پژوهشگر اجرا شده، هماهنگی دارد.

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS تابع اصول و قوانین روشنی است و نباید اینگونه برداشت شود که روش حداقل مربعات جزیی برای هر حجمی قابل استفاده است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم‌افزار Smart PLS

آموزش نرم‌افزار Smart PLS: حداقل مربعات جزئی (Partial Least Squares) به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی (PLS)

حداقل مربعات جزئی (PLS) یک روش ناپارامتریک است که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می‌شود.

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS نوشته جواد امانی برای تشریح روش‌های حداقل مربعات جزئی منبع مناسبی است که می‌توانید دانلود کنید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com