این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS روشی ناپارامرتیک برای محاسبه الگوی روابط ساختاری متغیرهای تحقیق است و زمانی بکار می‌رود که حجم داده‌ها اندک یا داده‌ها غیرنرمال باشند.

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS نوشته جواد امانی برای تشریح روش‌های حداقل مربعات جزئی منبع مناسبی است که می‌توانید دانلود کنید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com