این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش‌های غیرجبرانی

تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی

تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی

تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی شامل روش‌هایی است که در آن تصمیم‌گیرنده نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط یک شاخص دیگر جبران نمی شود.

روش پرموتاسیون (جایگشت)

روش پرموتاسیون

روش پرموتاسیون (Permutation) یا جایگشت یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه براساس معیارها استفاده می‌شود.

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف (Lexicographic) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه جبرانی برای انتخاب گزینه بهینه براساس رتبه‌بندی ترتیبی شاخص‌ها است.

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش

روش رضایت‌بخش (Satisfying method) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که برای غربالگری گزینه‌ها براساس استانداردهای صنعت عمل می‌کند.

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax)

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax)

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس بهترین میزان از بدترین شاخص مشخص می‌کند.

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس ضعیف‌ترین شاخص در ماتریس نصمیم‌گیری مشخص می‌کند.

روش تسلط

روش تسلط

روش تسلط (Dominance) یکی از روش‌های زیر مجموعه نظریه بازی است که در تصمیم‌گیری چندمعیاره غیرجبرانی نیز برای مقایسه گزینه‌ها استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com