این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرمایه اجتماعی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی Organizational capital ارزشی است که از فلسفه و نظام زیربنایی شرکت سرچشمه می‌گیرد و قابلیت‌های سازمان را در ارائه محصولات و خدمات بهبود می‌بخشد.

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی Human Capital موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی برای انجام اثربخش فعالیت‌ها و تولید ارزش اقتصادی است.

سرمایه اجتماعی سازمان

سرمایه اجتماعی سازمان

سرمایه اجتماعی سازمان Social capital عملکرد اثربخش گروه‌های اجتماعی از طریق روابط بین فردی، احساس هویت، ادراک، هنجارها و ارزش‌های مشتریک می‌باشد.

سرمایه فکری

سرمایه فکری سازمان

سرمایه فکری Intellectual capital ارزشی غیرقابل لمس برای سازمان است که افراد (سرمایه انسانی)، روابط (سرمایه ارتباطی) و دارایی‌های فیزیکی (سرمایه ساختاری) را شامل می‌شود.

پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد

پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد

دانلود پرسشنامه رابطه سازمان – مردم همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی پاتنام

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com