این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قابلیت های پویا

قابلیت‌های استراتژیک

قابلیت‌های استراتژیک

قابلیت‌های استراتژیک (Strategic capabilities) شامل منابع و شایستگی‌های محوری یک سازمان یا کسب‌وکار برای رقابت در بازار یا صنعت است.

قابلیت‌های بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی (Marketing capability) توانایی کسب‌وکار در شناسایی و ارضای نیازهای مشتریان در زمان درست، مکان مناسب و هزینه منطقی است.

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور (Resource-based view) چارچوبی مدیریتی است که برای تعیین منابع استراتژیک شرکت جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌شود.

قابلیت‌های پویا

قابلیت‌های پویا

قابلیت‌های پویا یعنی جهت‌گیری رفتاری پایدار در یکپارچه‌سازی، صورتبندی دوباره، تجدید و بازسازی منابع شرکت در پاسخ به محیط و کسب رقابتی پایدار

پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه قابلیت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت‌های پویا

پرسشنامه قابلیت‌های پویا

دانلود پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت‌های پویا در ایجاد مزیت رقابتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

دانلود پرسشنامه توانمندی‌های پویا در شرکت‌های کوچک و متوسط دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com