این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قابلیت های پویا

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور Resource-based view چارچوبی مدیریتی است که برای تعیین منابع استراتژیک شرکت جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌شود.

پرسشنامه قابلیت های پویا

قابلیت های پویا

قابلیت های پویا یعنی جهت‌گیری رفتاری پایدار در یکپارچه‌سازی، صورتبندی دوباره، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتهای شرکت در پاسخ به محیط و کسب رقابتی پایدار

پرسشنامه قابلیت های پویا

پرسشنامه قابلیت بازاریابی

دانلود پرسشنامه قابلیت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان

پرسشنامه قابلیت های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت های استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت های پویا

پرسشنامه قابلیت های پویا

دانلود پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com