این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل پذیرش فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری (Social Presence) به جنبه‌هایی از یک سامانه اینترنتی اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک انسان ارتباط دارد.

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT یا نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری الگویی فراگیر است که چارچوبی را برای بکارگیری فناوری‌های جدید فراهم می‌آورد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری (TAM)

مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM) الگویی عمومی برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قصد استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی جدید است.

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی (TRA)

تئوری عمل منطقی (TRA) نشان می‌دهد چگونه باورهای هنجاری و پیامدهای رفتاری منجر به شکل‌گیری نگرش یا انجام رفتاری ویژه در فرد می‌شود.

پرسشنامه ارزیابی فناوری

پرسشنامه ارزیابی فناوری

دانلود پرسشنامه ارزیابی فناوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مدل دلون و مکلین

مدل دلون و مکلین

بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت با استفاده از مدل دلون و مکلین هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

ریسک ادراک شده

ریسک ادراک‌شده

ریسک ادراک‌شده (Perceived risk) به عنوان عدم قطعیت همراه با خرید مشتری هنگام خرید محصول یا خدمات معمولاً گران یا نوآورانه، تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com