مدل دلون و مکلین

مدل دلون و مکلین ابزاری است که برای ارزیابی سیستم طلاعات مدیریت ارائه شده است. این الگو شامل کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، رضایت کاربر و تمایل استفاده است. با استفاده از این مدل می‌توان به ارزیابی سایت‌های اینترنتی یا سامانه‌های خدمات آنلاین پرداخت.

در سال ۱۹۹۲، دلون و مک لین پس از بررسی جامع معیارهای گوناگون برای اندازه‌گیری موفقیت سیستم اطلاعات، مدل بهم وابستگی موقتی و تصادفی موفقیت یک سیستم را ارائه کردند. در سال ۱۹۹۷ توسط سدون مورد تجدیدنظر و بسط قرار گرفت. با بررسی دلون و مکلین از یکصد مورد مطالعه مربوط به سنجش موفقیت سیستم‌های اطلاعات که از سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ در مجلات معروف در مورد سیستم‌های اطلاعات مدیریت چاپ شده بود، مشخص گردید ۴۱ مورد از معیار ارزیابی استفاده کنندگان در مورد سیستم اطلاعات و یا رضایتمندی بوده است.

ابعاد مدل دلون و مکلین

ساختار درختی مدل دلون و مکلین که به سال ۲۰۰۳ مورد ارزیابی و بازنگری توسط خود این دو پژوهشگر قرار گرفته است در شکل قابل مشاهده است. این ساختار درختی برای بکارگیری تکنیک‌های سلسه مراتبی AHP و تحلیل شبکه ANP مناسب است. ابعاد مدل عبارتند از:

کیفیت اطلاعات : چه میزان اطلاعات برای کاربر قابل فهم بوده است. یعنی از صحت و دقت کافی برخوردار است و جامعیت لازم را دارد.

کیفیت سیستم : چه میزان یک سیستم اطلاعات می‌تواند کاربر را در دستیابی به نیازهایش از آن سیستم یاری دهد.

کیفیت خدمات : کیفیت خدمات نشانه توانایی سازمان در ارائه خدماتی است که با آنچه کاربر شرح آن را خوانده انطباق دارد.

رضایت کاربر : رضایت کاربر نشانه تقارن ادراکات کاربر از آنچه که هست با انتظارات کاربر از آنچه که باید باشد، است.

تمایل استفاده : میل و نیت کاربر برای استفاده از یک سیستم اطلاعات در آینده نزدیک را منعکس می‌سازد.

ترجمه مقاله مدل دلون و مکلین

ترجمه چکیده: این مطالعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و مدل موفقیت سسیستم‌های اطلاعات دلون و مکلین (D&M IS) را ترکیب کرده و دو بعد دیگر یعنی پشتیبانی مدیریت و آموزش را به آن افزوده است. یک مدل یکپارچه ازریابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه میدانی مبتنی بر پرسشنامه تائید شده است. نتایج نشان داده است که کیفیت اطلاعات تاثیر مثبت عمده‌ای بر موفقیت سیستم‌های اطلاعات دارد (۹/۸۱%). نیات رفتاری (۲/۸۰%) در اولویت بعدی است. سودمندی ادراک‌شده و مشارکت کاربران نیز در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. نتایج کلی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی می‌تواند برای تصمیم‌گیری سازمانی در زمینه ارزیابی بکارگیری سیستم‌های اطلاعات سودمند باشد.

دانلود اصل مقاله دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه مدل دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین شامل ۵ بعد و ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

خلاصه و جمع‌بندی

از مدل دلون و مکلین برای بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و همچنین مقایسه وب سایت‌ها استفاده می‌شود. بعلاوه موفقیت در دنیای تجارت الکترونیک را می‌توان با استفاده از مدل دلون و مک لین مورد بررسی قرار داد. این الگو شامل پنج بعد اساسی است که سه بعد آن پیشران بوده و دو بعد آن پیامدهای عملکردی است.

با استفاده از مدل دلون و مکلین می‌توان سایت‌های اینترنتی و سامانه‌های ارائه کننده خدمات آنلاین را ارزیابی کرد. شاید از این منظر بتوان این مدل را با مدل پذیرش فناوری مقایسه کرد. البته یک تفاوت کلیدی بین این دو ابزار وجود دارد. مدل پذیرش فناوری بر عوامل حیاتی موفقیت CSF تاکید دارد. یعنی پیش از بکارگیری یک فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما الگوی ارائه شده توسط مکلین و دلون بر شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI استوار است. یعنی این الگو بیشتر جنبه ارزیابی دارد و پس از بکارگیری فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانلود مجموعه مقاله مدل دلون و مکلین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله