مدل دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه دلون و مکلین دارای روایی و پایایی به همراه شرح و تفسیر

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع: مدل دلون و مکلین

ابعاد: کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، رضایت کاربر، تمایل استفاده

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دلون و مکلین

کیفیت اطلاعات : چه میزان اطلاعات برای کاربر قابل فهم بوده و از صحت و دقت کافی برخوردار است و جامعیت لازم را دارد.

کیفیت سیستم : چه میزان یک سیستم اطلاعات می‌تواند کاربر را در دستیابی به نیازهایش از آن سیستم یاری دهد.

کیفیت خدمات : کیفیت خدمات نشانه توانایی سازمان در ارائه خدماتی است که با آنچه کاربر شرح آن را خوانده انطباق دارد.

رضایت کاربر : رضایت کاربر نشانه تقارن ادراکات کاربر از آنچه که هست با انتظارات کاربر از آنچه که باید باشد، است.

تمایل استفاده : میل و نیت کاربر برای استفاده از یک سیستم اطلاعات در آینده نزدیک را منعکس می‌سازد.

از مدل دلون و مکلین برای بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و همچنین مقایسه وب سایت‌ها استفاده می‌شود. بعلاوه موفقیت در دنیای تجارت الکترونیک را می‌توان با استفاده از مدل دلون و مک لین مورد بررسی قرار داد. این الگو شامل پنج بعد اساسی است که سه بعد آن پیشران بوده و دو بعد آن پیامدهای عملکردی است.

با استفاده از مدل دلون و مکلین می‌توان سایت‌های اینترنتی و سامانه‌های ارائه کننده خدمات آنلاین را ارزیابی کرد. شاید از این منظر بتوان این مدل را با مدل پذیرش فناوری مقایسه کرد. البته یک تفاوت کلیدی بین این دو ابزار وجود دارد. مدل پذیرش فناوری بر عوامل حیاتی موفقیت CSF تاکید دارد. یعنی پیش از بکارگیری یک فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما الگوی ارائه شده توسط مکلین و دلون بر شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI استوار است. یعنی این الگو بیشتر جنبه ارزیابی دارد و پس از بکارگیری فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله