این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پاداش کارکنان

نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت کارکنان مجموعه فعالیت‌هایی با هدف برنامه‌ریزی، ساماندهی، کنترل و هدایت پرداخت‌های افراد براساس عملکرد آنها است. از این نظام با عنوان نظام پرداخت نیز یاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان است.

مدیریت حقوق و دستمزد

مدیریت حقوق و دستمزد

مدیریت حقوق و دستمزد به معنای برنامه‌ریزی و سازماندهی شیوه‌های مختلف جبران خدمت کارکنان با رویکردی فراگیر و بلندمدت در سازمان است.

پرسشنامه سیستم پاداش

پرسشنامه سیستم پاداش و تنبیه

دانلود پرسشنامه سیستم پاداش و تنبیه دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل چهار سازه اصلی و سی و چهار گویه با طیف لیکرت پنج درجه

سیستم پاداش

سیستم پاداش سازمان

سیستم پاداش سازمان روشی نظام‌مند برای جبران عملکرد بالاتر از حد مورد انتظار کارکنان از طریق ارائه مزایایی غیر از حقوق و دستمزد می‌باشد.

پرسشنامه شایسته سالاری

پرسشنامه شایسته سالاری

دانلود پرسشنامه شایسته سالاری دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر شامل ابعاددانش و آگاهی، قابلیت‌ها، نگرش، ارزش، تجربه و محیط

پرسشنامه نظام جبران خدمت

پرسشنامه نظام جبران خدمت

دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمت دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با ابعاد مشخص

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک‌شده

حمایت سازمانی ادراک‌شده مفهوم بسیار مهمی در ادبیات مدیریتی است زیرا این مفهوم می‌تواند رابطه مابین نحوه برخورد سازمان با کارمندان و نگاه و رفتار کارمندان نسبت به شغلشان و سازمان را توضیح دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com