پرسشنامه سیستم پاداش

دانلود پرسشنامه سیستم پاداش و تنبیه دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره‌گذاری و تفسیر: دارد

منبع: استاندارد (خانزاده و همکاران)

ابعاد: ارزیابی تشویق، مدیریت تشویق، ارزیابی تنبیه، مدیریت تنبیه

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی سیستم پاداش

پاداش عبارت از مجموعه عواملی که فراوانی مطلوب را افزایش می‌دهند. هر عامل خوشایند و خشنودکننده‌ای که نرخ پاسخ‌دهی (انجام رفتار) را در فرد افزایش دهد، پاداش نامیده می‌شود. پاداش به معنای تقویت نیز به‌کار می‌رود، زیرا دو مفهوم پاداش و تقویت در حقیقت فرآیندهایی هستند که مهمترین هدف و مقصد آنها، افزایش تعداد دفعات تکرار رفتار است. به بیان دیگر،کمال پاداش و تقویت هنگامی تحقق می‌یابد که به دنبال ارائه تقویت‌کننده‌ها، رفتار مورد انتظار نیز افزایش یابد و فراوانی آن نسبت به قبل بیشتر شود.

سیستم پاداش سازمان روشی نظام‌مند برای جبران عملکرد بالاتر از حد مورد انتظار کارکنان از طریق ارائه مزایایی غیر از حقوق و دستمزد می‌باشد. اگر عملکرد برابر با استانداردها باشد پاداش همان حقوق فرد است. در صورتی که عملکرد بیش از استاندارد باشد مزایای فوق العاده به فرد تعلق می‌گیرد. بنابراین پاداش و تنبیه کارکنان مقوله‌ای جدا از بحث مدیریت حقوق و دستمزد می‌باشد. اگر پاداش برای کارمند باارزش باشد و اگر او احساس کند که در نتیجه تلاش، دستیابی به پاداش بسیار محتمل است، با جدیت و سختکوشی سعی در انجام شایسته وظایف خویش خواهد نمود. عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه‌گیری تلاش است. اما بین عملکرد و تلاش تفاوت است تلاش یعنی آنچه کارمند می‌کوشد تا حاصل آید و عملکرد یعنی آنچه واقعا حاصل شده است.

تعریف عملیاتی: در این پرسشنامه از ۳۴ گویه و چهار سازه اصلی برای ارزیابی سیستم پاداش سازمان استفاده شده است. توزیع سوالات پرسشنامه ارزیابی تشویق (۱ تا ۹)، مدیریت تشویق (۱۰ تا ۱۹)، ارزیابی تنبیه (۲۰ تا ۲۶) و مدیریت تنبیه (۲۷ تا ۳۴) می‌باشد. نمره‌دهی به سوالات با طیف لیکرت پنج درجه انجام می‌شود بنابراین نمرات بین ۳۴ تا ۱۷۰ خواهد بود. نقطه برش نیز ۱۰۲ درنظر گرفته شده است که توضحیات بیشتر در پرسشنامه قید شده است.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله