منبع‌نویسی ونکور

منبع‌نویسی ونکور (Vancouver) یک شیوه استاندارد برای نوشتن فهرست منابع مورد استفاده در مقاله علمی و پایان‌نامه است. در رفرنس نویسی ونکوور اطلاعات نویسندگان، منابع و سال چاپ، در متن نمی آید و منابع در متن،به ترتیب شماره آنها در لیست منابع مشخص می‌گردند. سیستم رفرنس دهی ونکوور توسط کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات پزشکی معرفی و توسعه داده شده است. این گروه در ابتدا به نام ونکوور معروف بود اما بعدا به (International Committee of Medical Journal Editors: ICMJE) تغییر نام داد.

ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ index medicus ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺨﻔﻒ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ National library of Medicine ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. این اطلاعات ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻼ ًﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺜﻞ ۵۰۲-۵۰۹، ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺪﺩ ﺩﻭﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺜﻞ ۵۰۲-۹، ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اصول کلی منبع‌نویسی ونکور

فهرست منابع، باید شامل مشخصات منابعی باشد که درتهیه نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید. مانند کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی که از اینترنت استفاده شده است.

مشخصات منابع بایدبه صورتی نوشته گردد که خوانندگان بتوانند به راحتی منبع ذکر شده را پیدا کرده و به اصل مطلب رجوع نمایند.

فهرست منابع تهیه شده در پایان متن آورده می‌شود.

منابع به ترتیب استفاده آنها در متن و به صورت اعداد داخل پرانتز مشخص می‌گردد.به عبارتی دیگر به هر منبعی یک عدد اختصاص داده می‌شود.

وقتی که به هر منبع عددی اختصاص داده می‌شود، هربارکه در متن مجددا بخواهید به آن منبع استناد کنید، باید همان عدد را درج نمایید.

این اعداد در داخل پرانتز و بعد از نقطه و کاما در پایان هر جمله آورده می‌شود.

هنگامی که در قسمتی از متن از چند منبع استفاده نماییم که شماره‌ای ان متوالی است ،از خط فاصله (-) بین اولین و اخرین عدد استفاده کنیم.مثلا :(۲-۶) .

در صورتیکه در بخشی از متن از چند منبع استفاده گردد اما شماره ی منابع متوالی و پشت سر هم نباشد در این صورت بین شماره منابع یک علامت ویرگول گذاشته می‌شود. مثلا :(۲ ,۷ ,۴)

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎبع ﺩﺭ ﻣﺘﻦ در روش ونکوور

  • ﺩﺭ منبع‌نویسی ونکور ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻﻧﻮﻳﺲ (Superscript) ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
  • ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﺎ (،) ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ (.) ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﻮﻟﻮﻥ (,) ﻭ ﺳﻤﻲ ﻛﻮﻟﻮﻥ (؛) ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ.
  • ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻱ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻱ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ. ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ: [ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ] : ﺩﺭ [ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ]

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﻮﻕ:

Habibi A, Sarafrazi A, Izadyar S. Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science. 2014 Aug 13;3(4):8-13.

طﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻻﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺨﻔﻒ (abraviate )  ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﻮﺩ. ﻟﻴﺴﺖ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ (Medline Index Medics) ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ:

نام نویسنده اول در ابتدا نوشته می‌شود و چنانچه تعداد نویسندگان از این بیشتر باشد کلمه et al آورده می‌شود.

Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.

ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue  ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻮﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue  ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺜﻼً: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ data base ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ شماره جلد ﻣﺠﻠﻪ (Volume) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﻴﻤﻪ (Supplement) ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﻠﺪ ﻛﻠﻤﻪ Suppl  ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺟﺰء ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ Suppl ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ volume ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ volume ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ issue ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

منبع‌نویسی ونکور برای اسناد الکترونیک

منبع نویسی سایت و مراجع الکترونیک همیشه از اهمیت بسیاری برای دانشجویان برخوردار است. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻳﻚ website ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭼﺎﭘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻔﺤﻪ / ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ / ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Joenes DW, Sutow EJ. Influence of plasticizer on soft polymer gelation. J Dent Res 1986; 65(5): 634-42

(Available from: http://bmj. journals.com/cgi/content/full/333/7571/723) accessed 10 Oct2006

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ، ﺷﻤﺎﺭﻩ version  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Orlando (FL): Computerized  Hemodynamic III: The  hemodynamic [computer program]. Version  ۲٫۲٫

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ Homepage/ website  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻡ homepage، ﻣﺤﻞ ﺁﻥ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺗﺎﺭﻳﺦ update ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

اگر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﮔﻴﻮﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻳﺎ … ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 اطلاعاتی پیرامون گروه ونکور

ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۸ ﺩﺭ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻗﺒﻼ ًﺗﻮﺳﻂ National library of medicine ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ۱۹۷۹ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ (International committee of medical Journal Editors (ICMJE ﺑﺴﻂ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۹ ﻭ ۲۰۰۰ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ. ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

آموزش منبع‌نویسی ونکور Vancouver

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله