این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: روش تحقیق

راهنمای روش تحقیق در مدیریت و مهندسی صنایع و آموزش شیوه علمی نگارش و تدوین پایان نامه و مقاله های علمی-پژوهشی

آزمون کوموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در SPSS برای اطمینان از نرمال بودن داده های گردآوری شده استفاده می شود و میتواند برای هر توزیع آماری استفاده شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون شاپیرو-ویلک

آزمون شاپیرو-ویلک در SPSS بصورت تصویری و توضیحات تکمیلی آن، به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS برای مطمئن شدن از نرمال بودن توزیع داده های گردآوری شده برای انجام آزمون های پارامتریک استفاده می شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

جدول توزیع نرمال

جدول توزیع نرمال و توزیع نرمال، حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است.توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی و آموزش آن با استفاده از نرم افزار SPSS مقایسه میانگین چند گروه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

آموزش کاربردی تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون خطی ساده در نرم افزار SPSS و محاسبه ضریب مسیر و جملات خطا برای متغیرهای مستقل و وابسته

انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق

دسته بندی روش تحقیق بر اساس هدف و نحوه گردآوری داده‌ها که می تواند به صورت تحقیق میدانی یا تحقیق کاربردی به صورت کمی، کیفی یا آمیخته انجام شود.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران : با استفاده از فرمول کوکران می توان حداقل حجم نمونه لازم برای یک جامعه آماری را محاسبه کرد.

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد. در تحقیقات کیفی جامعه آماری معمولا شامل خبرگان و مدیران است و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com