پرسشنامه ترک خدمات کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

فایل ورد پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

هدف : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

ابعاد : ساختاری، شخصی و محیطی

تعداد سوالات : ۳۶ زیرمعیار با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ترک خدمت کارکنان دانشی

ترک خدمت : رک خدمت به خروج دائمی فرد از سازمان اشاره دارد. ترک خدمت بالا به خصوص ترک خدمت نیروهای کلیدی سازمان یک بیماری است که باید توسط پزشکان سازمانی مورد معالجه قرار بگیرد. بنابراین میزان تمایل کارکنان به ترک خدمت موضوع جدی است که می بایست اندازه گیری شده و پیش از اتفاق افتادن، راهکارهای مناسبی برای کاهش آن طراحی و اجرایی شود.

کارکنان دانشی : کارکنان دانشی، نخبگان شغلی هستند. کارکنانی که طلیعه دار(پیشتازان)اقتصاد دانشی هستند و کار آن ها به طور قابل توجهی به عملکرد کارفرمایان آن ها کمک میرساند. معمولا آن ها بوسیله کارفرمایان خود به عنوان کارکنانی در نظر گرفته می شوند که ارزش نگهداشتن دارند.