این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انگیزش شغلی

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان (PO) نشان می‌دهد چقدر ویژگی‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد با ارزش‌ها و خواسته‌های سازمان همسو است.

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی (Organizational Vitality) به میزان شادابی و نشاط درون‌زای فردی، گروهی و محیطی جهت انجام هدف‌های سازمانی اشاره دارد.

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان (Organizational commitment) رویکردی روانی در اعضای سازمان پیرامون میزان وابستگی درونی آنها به شغل و سازمان می‌باشد.

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارکنان Job satisfaction یک حالت هیجانی مثبت است که در نتیجه ارزیابی شرایط محیط کاری، ویژگی‌ها و نیازهای شغلی حاصل می‌گردد

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام دارای پنج بعد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی مزلو

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی (مزلو) همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

انگیزش نیروی انسانی

انگیزش نیروی انسانی

انگیزش نیروی انسانی (Employee motivation) محرکی درونی و شخصی است که فرد را به انجام فعالیت‌های شغلی به صورتی کارا و اثربخش تشویق می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com