پرسشنامه انگیزش شغلی

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (هاکمن و اولدهام)

تعداد سوالات: ۱۵ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد

درباره پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

تعریف مفهومی انگیزش

انگیزش به فرآیندهایی ارتباط دارد که به رفتار، نیرو و جهت می‌دهد. این فرآیندها عبارتند از: نیازها، شناخت‌ها، هیجان‌ها و رویدادهای بیرونی. نیازها با شرایط درونی فرد که برای ادامهٔ زندگی و رشد و سلامتی ضروری است، مرتبط است. شناخت‌ها، عقاید، باورها و رویدادهای ذهنی، انتظارات و خودپنداره را شامل می‌گردد که نحوهٔ تفکّر را بیش‌تر نشان می‌دهد. هیجان‌ها، به صورت پدیده‌های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی و چند بعدی هستند.

تعریف مفهومی انگیزش شغلی

نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود است. توعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می‌باشد که زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغلی، روابط حاکم بر محیط کارو تاثیر عوامل فرهنگی است. انگیزش نیروی انسانی یک مساله بسیار مهم در ادبیات سنتی مدیریت.

تعریف عملیاتی: برای سنجش انگیزش شغلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله