این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ترک خدمت

غیبت کارکنان

غیبت کارکنان سازمان

پدیده غیبت کارکنان (Absenteeism) به عدم حضور منابع انسانی سازمان به دلایل عمدی یا غیرعمدی در محل کار و سازمان اشاره دارد.

درهم‌تنیدگی شغلی

درهم‌تنیدگی شغلی

درهم‌تنیدگی شغلی شرح می‌دهد که چرا کارکنان به حضور با ترک شغل خود تمایل پیدا می‌کنند. این مقوله شامل فدا کردن، تناسب و پیوندهای اجتماعی است.

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک‌سازی سازمان گفته می‌شود.

بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی (Cynicism) نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی، و سرخوردگی کارکنان در محیط کاری شکل گرفته و با تحقیر، نفرت، و بی اعتمادی مرتبط است.

ترک خدمت کارکنان

ترک خدمت کارکنان

ترک خدمت کارکنان شاخصی است که نسبت کارکنانی که سازمان را ترک  می‌کنند در ارتباط با متوسط تعداد کارکنان در سازمان‌ها در طول دوره گزارش دهی منعکس  می‌کند.

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمات کارکنان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی میلیمن براساس فلات محتوایی و فلات ساختاری دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر در دوازه گویه طیف لیکرت

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com