پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۴۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : ویژگی‌های شغل، ویژگی‌های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری،‌ بررسی نگرش‌ها، احساس کار کردن با سازمان و تصمیم به ترک سازمان

تعریف مفهومی پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

ترک خدمت کارکنان به خروج دائمی فرد از سازمان اشاره دارد. ترک خدمت بالا به خصوص ترک خدمت نیروهای کلیدی سازمان یک بیماری است که باید توسط پزشکان سازمانی مورد معالجه قرار بگیرد. بنابراین میزان تمایل کارکنان به ترک خدمت موضوع جدی است که می‌بایست اندازه‌گیری شده و پیش از اتفاق افتادن، راهکارهای مناسبی برای کاهش آن طراحی و اجرایی شود. بحث ترک خدمت کارکنان دانشی نیز اهمیت بالایی دارد.

در بررسی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان عموماً به بررسی رابطه بین تمایل به ترک شغل با مؤلفه‌های تعهد سازمانی، تناسب فرد با سازمان، خشنودی شغلی و فشارهای روانی ناشی از محیط کار پرداخته می­شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی، مؤلفه‌های تناسب فرد با سازمان، مؤلفه‌های خشنودی شغلی و عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل رابطه منفی، و بین مؤلفه‌های فشارهای روانی ناشی از محیط کار با تمایل به ترک شغل رابطه مثبت وجود دارد.

همچنین بین تمایل به ترک شغل با سن، طبقه شغلی و استخدام رسمی رابطه منفی و با سطح تحصیلات رابطه مثبت دارد. اما مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط بین جنسیت و تمایل به ترک شغل به نتایج بسیار متناقضی دارد. برای سنجش سازه اصلی پژوهش از پرسشنامه ترک خدمت کارکنان شامل ۷ عامل اصلی و ۴۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی این مقیاس در فایل پرسشنامه قرار دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله