ترک خدمت کارکنان

مقاله عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان

منبع: عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان اقتباس از مقاله مهربان هادی پیکانی و علی خنیفر

ترک خدمت کارکنان اصطلاحی پر کاربرد در دوایر کسب کار است و امروزه تبدیل به یک مساله جهانی شده و همه سازمان ها در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ترک خدمت کارکنان شاخصی است که نسبت کارکنانی که سازمان را ترک  می‌کنند در ارتباط با متوسط تعداد کارکنان در سازمان ها در طول دوره گزارش دهی منعکس  می‌کند. در مفهوم کلی دو  نوع ترک خدمت وجود دارد، که نوع اول، ترک خدمت اجتناب ناپذیر و سالم می‌باشد و مواردی از قبیل بازنشستگی عادی، از کار افتادگی، اخراج، فوت و سایر موارد مشابه را که منجر به خروج غیراختیاری کارمند از سازمان می‌شود، را در بر می‌گیرد.

نوع دوم از ترک خدمت نیروی انسانی سازمان، ترک خدمت اجتناب‌پذیر و غیرسالم می‌باشد، مانند بازنشستگی پیش از موعد و استعفاء که با درخواست و میل و رضایت کارمند صورت می‌گیرد و در واقع نوعی کناره‌گیری اختیاری از سازمان و شغل می‌باشد. با بررسی مطالعات ترک خدمت مشخص  می‌شود که این مطالعات عمدتاً به ترک خدمت داوطلبانه اختصاص داده می‌شوند. چرا که، نوع اول ترک خدمت برای سازمان و دستیابی سریع سازمان به اهدافش لازم، ضروری و حتی کارکردی است، در حالیکه نوع دوم را بسته به سطح مهارت، تخصص، توانایی و تجربه کارمند متمایل به کناره‌گیری، غیرکارکردی می‌دانند چرا که سازمان به توانایی‌ها و مهارت‌های چنین کارکنانی جهت دستیابی سریع و کارا به اهداف کوتاه مدت و بلندمدتش نیازمند است. هزینه‌های سنگینی که سازمان‌ها در جهت بکارگماری، آموزش شغلی و آماده‌سازی چنین کارکنانی پرداخت می‌کنند، باعث می‌شود جدایی این افراد از سازمان غیرسودمند و غیرکارکردی باشد.

تحلیل عوامل ترک خدمت کارکنان

شرکت تکنولوژی آیلست گزارش کرده است هزینۀ ترک خدمت یک مهندس نرم افزار معادل ۲۵۰،۰۰۰ دلار  می‌باشد. شرکت کا.پی.جی.ام هزینه جایگزین یک حسابدار را تقریباً معادل ۱۰۰،۰۰۰ دلار تخمین زده است. شواهد موجود مبین این نکته است که هزینه ترک خدمت نه فقط برای سازمان‌ها بلکه برای کارکنان نیز گران تمام  می‌شود.

علاوه بر موارد یاد شده هزینۀ از دست دادن دانش ضمنی کارکنان کلیدی که ترک خدمت

نموده برای سازمان بسیار زیاد است که در بسیاری از محاسبات در خصوص از دست دادن کارکنان سازمان در نظر گرفته نشده و محاسبه نمی‌شود. از این رو شناسایی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان جهت مدیریت این مسأله ضرورت دارد.

عمده مطالعات ترک خدمت کارکنان در سطح خرد شامل رضایت شغلی، تعهد سازمانی یا نگرش مشابه هستند. نارضایتی از شرایط سازمانی فرضیه هایی برای ترک خدمت داوطلبانه کارکنان ایجاد  می‌کند. براساس پژوهش‌های انجام شده، پرداخت نقش مهمی ‌در جذب کارکنان و مزایا نیز نقش مهمی ‌در ماندن آن‌ها در سازمان دارد. کارکنان تمایل به نظام پرداختی دارند که آن را عادلانه ادراک کرده و مهارت ها، تجارب و دانش شان را مورد توجه قرار دهد. استراتژی‌های حقوق و دستمزذ و استراتژی‌های غنی سازی شغل رابطه مثبت با رضایت شغلی داشته و بنابراین اثر منفی بر تمایل به ترک خدمت دارد. این رابطه از طریق تعهد کارکنان تعدیل می‌شود. هنگامی‌که کارکنان درجات بالایی از حمایت سازمانی را ادارک کنند، خود را ملزم  می‌دانند که در دستیابی به اهداف سازمانی بیش‌تر مشارکت کنند. بهبود «حمایت سازمانی ادراک شده» از یک سو موجب افزایش تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، بهبود عملکرد و تمایل به ماندگاری در سازمان می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش میزان فشارهای شغلی و رفتارهای کناره‌گیری همچون تمایل به ترک خدمت می‌گردد.

جمع بندی بحث ترک خدمت کارکنان

همچنین، نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که حمایت سرپرستی ادراک شده نیز با ترک خدمت رابطه منفی دارد و بر عملکرد شغلی تأثیر مثبتی می‌گذارد. از طرفی حمایت سرپرستی با کنترل بر زمان‌بندی کار و تعلق خاطر کاری نیز رابطه مستقیم دارد.

بر اساس تئوری تبادل اجتماعی نیز، وقتی کارمندان احساس کنند که سازمان آنها را در انواع مختلف عملیات منابع انسانی وارد نموده و به این ترتیب برای آنها ارزش قائل شده و از آنها حمایت می‌کند، در اینصورت کارمندان نیز سعی می‌کنند پاسخ این حمایت سازمان را با عملکرد مؤثر و مداوم خود پاسخ دهند. همچنین در مطالعه هولتون و همکاران، در پژوهشی روی علل ترک ۱۲۰۰ نفر از کارکنانی که سازمان خود را رها کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که شوک‌های کاری از عوامل اصلی بروز ترک خدمت می‌باشند. گریفت و همکاران نیز در یک بررسی تحلیلی دریافتند که تنها ۶/۳% از عوامل ترک خدمت اختیاری به عدم رضایت شغلی نسبت داده شده است، در صورتی که شوک‌های کاری، مانند ایجاد ذهنیت ترک سازمان تا ۱۲% در ترک کارکنان نخبه مؤثر بوده است.

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

فایل ورد پرسشنامه ترک خدمت کارکنان شامل ویژگی‌های شغل، ویژگی‌های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری،‌ بررسی نگرش‌ها، احساس کار کردن با سازمان و تصمیم به ترک سازمان، تعداد سوالات : ۴۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه همراه با منبع معتبر و  روایی و پایایی

3000 تومان – خرید