این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حجم نمونه

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش های نمونه گیری آماری

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

زمانیکه حجم جامعه نامعلوم باشد برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوهن استفاده می شود. در این روش باید واریانس جامعه مشخص باشد یا واریانس نمونه اولیه حساب شود.

روش های نمونه گیری آماری

روش های نمونه گیری آماری

مفاهیم و روشهای نمونه گیری به همراه مفاهیم و روشهای نمونه گیری به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه

جامعه و نمونه آماری و روش های نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران : با استفاده از فرمول کوکران می توان حداقل حجم نمونه لازم برای یک جامعه آماری را محاسبه کرد.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

جدول مورگان

جدول مورگان و محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان و کرجسی به همراه توضیحات تکمیلی آن در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com