محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان

منبع: جدول مورگان به کوشش کرجسی و مورگان برگرفته از کتاب آموزش SPSS

جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد. برای آزمون این ادعا اعداد این جدول را در فرمولی که توسط سایت پارس مدیر در بحث محاسبه آنلاین حجم نمونه برنامه نویسی شده است وارد کنید. نتیجه را خودتان مشاهده خواهید کرد. بنابراین جدول کریسی و مورگان چیزی جز همان کاربرد فرمول کورکان نیست.

جدول مورگان و کریجسی

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.

تفاوت جدول مورگان و فرمول کوکران

هیچ تفاوتی بین جدول مورگان و فرمول کوکران وجود ندارد. در واقع دو محقق به نام های کریسی (کرجسی) و مورگان اعداد مختلف را در فرمول کوکران در سطح خطای ۵% قرار داده اند و حجم نمونه حاصل در یک جدول ارائه کرده اند. اکنون شما می توانید به سادگی حجم نمونه را به صورت آنلاین در سایت پارس مدیر محاسبه کنید و نتایج را با جدول کرجسی و مورگان مقایسه کنید.