این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حداقل مجذورات جزیی

بوت‌استراپینگ در حداقل مربعات جزئی

بوت‌استراپینگ

بوت‌استراپینگ Bootstrapping یا خودگردان سازی روشی در حداقل مربعات جزئی است که آماره آزمون برای سنجش معناداری روابط میان متغیرها را محاسبه می‌کند.

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

تحلیل چند گروهی PLS-MGA

در روش حداقل مربعات جزئی برای پی بردن به معناداری تفاوت میان ضرایب مسیر میان متغیرها در گروه‌های مختلف از تحلیل چندگروهی PLS-MGA استفاده می‌شود.

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS برای حل مدل حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT داده ها را وارد نرم افزار کنید.

دانلود نرم افزار Visual PLS

نرم افزار Visual PLS

نرم افزار Visual PLS برنامه‌ای کاربردی و رایگان برای حل مسائل حداقل مربعات جزئی برمبنای محاسبات بازنمونه‌گیری و استفاده مجدد نمونه می‌باشد.

دانلود نرم افزار Smart PLS

نرم افزار Smart PLS 3

نرم افزار Smart PLS 3 : دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزر اسمارت پی ال اس سه نسخه دانشجویی با قابلیت استفاده سی روزه برای حل مسائل ساختاری

دانلود نرم افزار Smart PLS

نرم افزار Smart PLS

دانلود رایگان و مستقیم نرم افزار Smart PLS : دانلود نرم افزار Smart PLS 2 همراه با روش فعالسازی، جزوه آموزشی کامل نرم افزار پی ال اس

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم افزار Smart PLS

آموزش نرم افزار Smart PLS : انجام حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS روشی ناپارامرتیک برای محاسبه الگوی روابط ساختاری متغیرهای تحقیق است و زمانی بکار می‌رود که حجم داده‌ها اندک یا داده‌ها غیرنرمال باشند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com