این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب طرح تحقیق

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش (Research strategy) برنامه‌ای فراگیر است که شیوه‌های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را براساس فلسفه پژوهش تعیین می‌کند.

کتاب طرح پژوهش

کتاب طرح پژوهش

دانلود کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته) نوشته جان کرسول برای تدوین پژوهش‌هایی که با رویکرد آمیخته انجام می‌شوند.

طرح پژوهش

طرح پژوهش

طرح پژوهش (Research design) راهنمای کلی و نقشه راهی است که چارچوب کلی یک تحقیق علمی را برای پژوهشگران روشن می‌سازد.

طرح پژوهش جاسازی‌شده

طرح پژوهش جاسازی‌شده

طرح پژوهش جاسازی‌شده (Embedded design) یک روش پژوهش آمیخته است که در آن مجموعه‌ای از داده‌های گوناگون کیفی و کمی باهم یکپارچه می‌گردد.

طرح پژوهش تبیینی

طرح پژوهش تبیینی

طرح پژوهش تبیینی (Explanatory design) نوعی طرح تحقیق آمیخته است که از داده‌های کیفی برای توصیف یا ساخت نتایج کیفی اولیه استفاده می‌کند.

طرح پژوهش مثلث‌سازی

طرح پژوهش مثلث‌سازی

طرح پژوهش مثلث‌سازی (Triangulation design) یک استراتژی پژوهش همزمان است که از روش‌های کیفی و کمی برای مطالعه یک پدیده استفاده می‌کند.

طرح تحقیق

طرح تحقیق

طرح تحقیق (Research proposal) سندی است که مشخصات تحقیق، برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت‌ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد.

طرح پژوهش اکتشافی

طرح پژوهش اکتشافی

طرح پژوهش اکتشافی (Exploratory Design) الگویی برای پژوهش پیرامون مساله‌ای است که پژوهش‌های پیشین در آن زمینه وجود ندارد یا اندک است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com