این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب طرح تحقیق

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی (Transformative) یک روش آمیخته است که در آن پژوهشگر از یک نگاه نظری فراگیر برای تحلیل داده‌های کیفی و کمی استفاده می‌کند.

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش

استراتژی پژوهش (Research strategy) برنامه‌ای فراگیر است که شیوه‌های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را براساس فلسفه پژوهش تعیین می‌کند.

کتاب طرح پژوهش

کتاب طرح پژوهش

دانلود کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته) نوشته جان کرسول برای تدوین پژوهش‌هایی که با رویکرد آمیخته انجام می‌شوند.

طرح پژوهش

طرح پژوهش

طرح پژوهش (Research design) راهنمای کلی و نقشه راهی است که چارچوب کلی یک تحقیق علمی را برای پژوهشگران روشن می‌سازد.

طرح پژوهش جاسازی‌شده

طرح پژوهش آشیانه‌ای (جاسازی‌شده)

طرح پژوهش آشیانه‌ای (Nested design) یک استراتژی پژوهش آمیخته همزمان است که در آن مجموعه‌ای از داده‌های گوناگون کیفی و کمی باهم یکپارچه می‌گردد.

طرح پژوهش تبیینی

طرح پژوهش تبیینی

طرح پژوهش تبیینی (Explanatory design) یک استراتژی پژوهش آمیخته متوالی است که نتایج تحلیل کمی را با روش‌های کیفی تحلیل و در نهایت یکپارچه می‌سازد.

طرح پژوهش مثلث‌سازی

طرح پژوهش مثلث‌سازی

طرح پژوهش مثلث‌سازی (Triangulation design) یک استراتژی پژوهش آمیخته همزمان است که از روش‌های کیفی و کمی برای مطالعه یک پدیده استفاده می‌کند.

طرح پژوهش اکتشافی

طرح پژوهش اکتشافی

طرح پژوهش اکتشافی (Exploratory design) یک استراتژی پژوهش آمیخته متوالی است که نتایج تحلیل کیفی را با روش‌های کمی تحلیل و اعتبارسنجی می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com