این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت مشارکتی

هماهنگی سازمانی

هماهنگی سازمانی

هماهنگی سازمانی Coordination فرایندی است که طی آن همه بخش‌های تشکیل‌دهنده یک سازمان برای کسب هدف نهایی و مشترک اعضا باهم ترکیب می‌شوند.

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی Organizational transparency به معنای تسهیم و تشریک اطلاعات مثبت و منفی با کارکنان سازمان به صورت روشن و مستقیم می‌باشد.

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی Participatory management رویکردی مدیریتی برای توانمندسازی کارکنان بک سازمان از طریق مشارکت آنها در تصمیم‌گیری است.

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

دانلود پرسشنامه فرهنگ کار تیمی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر به صورت طیف لیکرت پنج درجه

کار تیمی

کار تیمی Teamwork

کار تیمی Teamwork کوششی همکارانه است که یک گروه برای دستیابی به هدفی واحد یا انجام یک وظیفه پیچیده به شیوه‌ای کارا و اثربخش انجام می‌دهند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com