پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع مقیاس: استاندارد

منبع: هوگل و گموئندن

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۷ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد:ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم‌گیری و همبستگی

تعریف مفهومی پرسشنامه کیفیت کار تیمی

کیفیت : استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نیز تعریفی را از کیفیت بیان می‌کند که می‌توان آن را به عنوان تعریف کامل دانست. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند: میزان و درجه‌ای از برآورده شدن الزامات و خواسته ها.

تیم : یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می‌شود که دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده‌ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک‌اند که بر مبنای آنها به هم پیوند می‌خورند و به یکدیگر تکیه می‌کنند. اعضای تیم به یکدیگر وابسته‌اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می‌شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می‌گذارد. اما به عکس، گروه‌های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می‌کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می‌برند.

کار تیمی : کار تیمی Teamwork شیوه‌ی مشخصی از کار کردن است که می‌کوشد از مجموع توانمندی‌ها، مهارت‌ها و انرژی افراد،‌ بیشترین بهره را کسب کند. عضای تیم به یکدیگر وابسته‌اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می‌شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می‌گذارد. اما به عکس، گروه‌های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می‌کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می‌برند. کار شخصی در آنها بیشتر نمود دارد. برای سنجش این مقوله پرسشنامه کیفیت کار تیمی و پرسشنامه فرهنگ کار تیمی ابزار مناسبی است..

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله