این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی

نمونه گیری تصادفی

یکی از روش های نمونه گیری آماری، روش نمونه گیری تصادفی ساده Simple Random Sampling است. در این روش هر یک از عناصر جامعه آماری مورد نظر برای انتخاب شدن، شانس مساوی دارند.

حجم نمونه تحلیل عاملی و مدل ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انجام نمی شود بلکه براساس تعداد عامل ها و گویه ها تعیین می شود.

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش های نمونه گیری آماری

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن

زمانیکه حجم جامعه نامعلوم باشد برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوهن استفاده می شود. در این روش باید واریانس جامعه مشخص باشد یا واریانس نمونه اولیه حساب شود.

روش های نمونه گیری آماری

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون و نمونه گیری در پژوهش های رگرسیونی و محاسبه حجم نمونه در رگرسیون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

روش های نمونه گیری آماری

روش های نمونه گیری آماری

مفاهیم و روشهای نمونه گیری به همراه مفاهیم و روشهای نمونه گیری به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه

جامعه و نمونه آماری و روش های نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران : با استفاده از فرمول کوکران می توان حداقل حجم نمونه لازم برای یک جامعه آماری را محاسبه کرد.

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد. در تحقیقات کیفی جامعه آماری معمولا شامل خبرگان و مدیران است و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود.

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

جدول مورگان

جدول مورگان و محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان و کرجسی به همراه توضیحات تکمیلی آن در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com