این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه بانکداری

پرسشنامه بانکداری هوشمند

پرسشنامه بانکداری هوشمند

دانلود پرسشنامه بانکداری هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بانکداری اجتماعی

پرسشنامه بانکداری اجتماعی

دانلود پرسشنامه بانکداری اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بانکداری پایدار

پرسشنامه بانکداری پایدار

دانلود پرسشنامه بانکداری پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بانکداری جامع

پرسشنامه بانکداری جامع

دانلود پرسشنامه بانکداری جامع (فراگیر) دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، منبع استاندارد، شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه کیفیت خدمات بانک

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه بانکداری الکترونیک

پرسشنامه بانکداری الکترونیک

دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیک همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد دارای منبع معتبر

پرسشنامه بانکداری اینترنتی

پرسشنامه بانکداری اینترنتی

دانلود پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه موبایل بانک

پرسشنامه موبایل بانک

دانلود پرسشنامه موبایل بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com