نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه بانکداری

بازاریابی و بانکداری

پرسشنامه کیفیت خدمات بانک

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه بانکداری الکترونیک

پرسشنامه بانکداری الکترونیک

دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیک همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد دارای منبع معتبر

بانکداری اینترنتی

پرسشنامه بانکداری اینترنتی

دانلود پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه موبایل بانک

پرسشنامه موبایل بانک

دانلود پرسشنامه موبایل بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com