این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پورتر

مدل الماس پورتر

پرسشنامه مدل الماس پورتر

دانلود پرسشنامه مدل الماس پورتر در سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مایکل پورتر

مایکل پورتر

آشنایی با مایکل پورتر استاد بازاریابی و نویسنده کتاب استراتژی بازاریابی و طرح استراتژی های عمومی بازاریابی و مدل الماس پورتر

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

دانلود رایگان کتاب استراتژی رقابتی پورتر : کتاب استراتژی های رقابتی در زمینه استراتژی های ژنریک یا عمومی به فارسی ترجمه شده است.

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب و کار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می باشد.

نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: مدل نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر شامل رقبای موجود، قدرت چانه زنی خریداران، تامین کنندگان، محصولات جایگزین و رقبای جدید

مدل الماس پورتر

رقابت‌پذیری و مدل الماس پورتر

رقابت‌پذیری و مدل الماس پورتر : رقابت‌پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر دارای ابعاد متنوعی است که الگوی روابط آنها به صورت یک الماس رقابتی است.

مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: مدل الماس پورتر شامل عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده، استراتژی، ساختار و رقابت

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است که برای کسب مزیت رقابتی در بازار بکار می‌روند و گاهی آن را استراتژی‌های ژنریک گویند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com