پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

ابعاد: خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه) و رقباء

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

در مدل پورتر با پنج نیروی رقابتی اصلی سر و کار داریم که در شکل بالا نمایش داده شده است. مایکل پورتر این پنج عامل را در تجزیه و تحلیل صنعت لازم می‌داند. تاثیر و تاثر نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر بر روی یکدیگر ماهیت و یا شدت رقابت در صنعت را مشخص می‌نماید. این قدرت جمعی نیروها است‌که ظرفیت سودآوری‌نهایی یک تجارت را معین می‌نماید. پورتر معتقد است‌که تمامی شرکت‌ها به دنبال سود هستند و عاملی که میزان سود را تعیین می‌نماید، عامل شدت رقابت است. اگر شدت رقابت مشخص باشد، سودآوری نیز مشخص می‌گردد. در این راستا وظیفه‌ی استراتژیست‌ها، جستجوی موضعی در صنعت است‌که در آن، شرکت‌ها بتوانند در برابر این نیروها از خود دفاع کرده و یا به نفع خود، بر آنها تأثیر گذارند.

مایکل پورتر معتقد است برای مشخص کردن میزان سود باید نگاه دقیقی به وضعیت رقابت داشته باشیم. اگر می‌خواهیم در یک صنعت استراتژی و برنامه‌ای برای ورود یا فعالیت طراحی کنیم باید نسبت به وضعیت رقابت در آن صنعت به درستی اشراف داشته باشیم. با استفاده از بررسیرقابت می‌توانیم مناسب ترین موقعیت را برای ورود شناسایی کنیم. همچنین بهترین صنعت را برای ورود یا عدم ورود بشناسیم. این ابزار براساس الگوی Porter’s five forces analysis تهیه شده است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از ابزار پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است. این ابزار دارای پنج سازه اصلی و ۳۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. برای نمره‌گذاری گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. برای هر سازه نیز از میانگین امتیازات گویه‌های موجود استفاده شده است. اطلاعات تکمیلی در پرسشنامه ارائه شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله