دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

اینترنت اشیا

پذیرش اینترنت اشیا

مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان براساس مدل پذیرش فناوری با توجه به متغیرهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت استفاده، قابلیت عامل و اجتماعی بودن

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا، در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون معرفی شد ودر آن هر چیزی از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته و با اینترنت مدیریت می شوند.

سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS : مقاله های ترجمه شده سیستم پشتیبانی از تصمیم یا DSS با ترجمه فارسی براساس مقاله های معتبر و جدید سیستم پشتیبانی تصمیم

هوش تجاری

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی براساس منابع معتبر در زمینه هوش تجاری در زمینه بکارگیری، اجرا، مفهوم سازی و تعریف هوش تجاری در سازمان

مدل دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه دلون و مکلین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد و ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

برنامه ریزی منابع سازمان

برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP رایندهای مبتنی بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها یکپارچه مینمایند.

پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه استاندارد ERP

پرسشنامه استاندارد ERP و مجموعه پرسشنامه استاندارد مدیریت یکپارچه منابع سازمان (ERP) با ترجمه فارسی توسط سایت پارس مدیر ارائه شده است.

سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره و ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با یک الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش‌بینی قابل دانلوداست.

سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال همراه با روایی و پایایی با منبع معتبر و استاندارد براساس ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com