این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

انتقال فناوری

پرسشنامه انتقال تکنولوژی

دانلود پرسشنامه انتقال تکنولوژی یا انتقال فناوری دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

انتقال فناوری

انتقال فناوری (تکنولوژی)

انتقال فناوری به معنای بومی سازی یک فناوری توسعه یافته در کشورهای پیشرو به صورت علمی و بنیادین شامل دانش، مهارت، تولید و نگهداری فناوری به صورت قانونی است.

پرسشنامه اینترنت اشیا

پرسشنامه اینترنت اشیا

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیا دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد پذیرش اینترنت اشیا با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه اینترنت اشیا

پرسشنامه اینترنت اشیاء IOT

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیاء دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های با طیف لیکرت ۵ درجه

اینترنت اشیا

ترجمه مقاله اینترنت اشیا

ترجمه مقاله اینترنت اشیا با عنوان دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا به صورت فارسی دقیق

اینترنت اشیا

پذیرش اینترنت اشیا

مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان براساس مدل پذیرش فناوری با توجه به متغیرهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت استفاده، قابلیت عامل و اجتماعی بودن

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا، در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون معرفی شد ودر آن هر چیزی از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته و با اینترنت مدیریت می شوند.

سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS : مقاله های ترجمه شده سیستم پشتیبانی از تصمیم یا DSS با ترجمه فارسی براساس مقاله های معتبر و جدید سیستم پشتیبانی تصمیم

هوش تجاری

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی براساس منابع معتبر در زمینه هوش تجاری در زمینه بکارگیری، اجرا، مفهوم سازی و تعریف هوش تجاری در سازمان

مدل دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه دلون و مکلین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد و ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com