دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری TAM دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت ۵ درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT براساس مدل پذیرش فناوری ونکاتش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT : نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسط ونکاتش مطرح شد و توسعه مدل پذیرش فناوری دیویس و تئوری عمل منطقی می باشد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری Technology acceptance model, TAM توسط دیویس مطرح شد و براساس دو عنصر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده بنا شده است.

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی یا Theory of reasond action, TRA توسط آیسک آیزن و مارتین فیشبین به سال ۱۹۷۵ مطرح شد و در زمینه ساز مدل پذیرش فناوری شد.

عوامل حیاتی موفقیت

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

شاخص های کلیدی عملکرد

پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP

دانلود پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه ارزیابی وضعیت ERP

دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت ERP همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com