این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

برنامه ریزی منابع سازمان

برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP رایندهای مبتنی بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها یکپارچه مینمایند.

پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه استاندارد ERP

پرسشنامه استاندارد ERP و مجموعه پرسشنامه استاندارد مدیریت یکپارچه منابع سازمان (ERP) با ترجمه فارسی توسط سایت پارس مدیر ارائه شده است.

سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره و ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با یک الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش‌بینی قابل دانلوداست.

سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال همراه با روایی و پایایی با منبع معتبر و استاندارد براساس ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری TAM دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت ۵ درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT براساس مدل پذیرش فناوری ونکاتش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT : نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسط ونکاتش مطرح شد و توسعه مدل پذیرش فناوری دیویس و تئوری عمل منطقی می باشد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری Technology acceptance model, TAM توسط دیویس مطرح شد و براساس دو عنصر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده بنا شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com