پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

منبع: استاندارد و معتبر

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: برنامه‌ریزی و سازماندهی، اکتساب و پیاده‌سازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات

تعریف مفهومی: حاکمیت فناوری اطلاعات Information Technology Governance به چارچوبی برای حق تصمیم‌گیری و پاسخگویی جهت تشویق رفتار شایسته در استفاده از فناوری اطلاعات اشاره دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات  ابزارها و چارچوب هایی ارائه می‌کند که پشتیبانی فناوری اطلاعات از اهداف کسب‌وکار را تضمین می‌نماید. همچنین کارایی سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعا ت را حداکثر می‌سازد. این حوزه در راستای حاکمیت شرکتی و حکمرانی دیجیتال قابل بحث و بررسی بیشتر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که از یک سو وابستگی سازمان‌ها نسبت به فناوری اطلاعات روز به روز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر پیچیدگی‌ها و فشار پیرامون افزایش هزینه‌های فناوری اطلاعات رو به فزونی است. بنابراین باید تعادلی بهینه میان میزان ارزش و میزان هزینه‌ها و ریسک‌های فناوری اطلاعات وجود داشته باشد. هدف مدیران از حاکمیت فناوری اطلاعات نیز تحقق این امر است. آن دسته از سازمان‌ها که پروژه‌های فناوری اطلاعات تعریف نموده‌اند، پروژه‌ها آن طور که باید خروجی مطلوبی نداشته و اهداف خود را تحقق نبخشیده‌اند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حاکمیت فناوری اطلاعات از یک پرسشنامه شامل ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. سازه اصلی پژوهش براساس چهار مولفه اصلی مورد تحلیل قرار گرفته است که شاخص‌های مربوط به هر بعد به صورت جدگانه مشخص گردیده است.

روایی و پایایی: روایی پرسشنامه به دو روش روایی محتوایی و روایی همگرا به تفکیک هر بعد ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی نیز از دو روش استفاده شده است. هم آلفای کرونباخ و هم پایایی ترکیبی برای هر بعد جداگانه بررسی و قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه تایید شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله