این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

مدل UTAUT

مدل UTAUT

مدل UTAUT : نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسط ونکاتش مطرح شد و توسعه مدل پذیرش فناوری دیویس و تئوری عمل منطقی می باشد.

مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری (TAM)

مدل پذیرش فناوری Technology acceptance model, TAM توسط دیویس مطرح شد و براساس دو عنصر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده بنا شده است.

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی یا Theory of reasond action, TRA توسط آیسک آیزن و مارتین فیشبین به سال ۱۹۷۵ مطرح شد و در زمینه ساز مدل پذیرش فناوری شد.

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

پایان نامه هوش تجاری

پایان نامه هوش تجاری

پایان نامه هوش تجاری و ارزیابی بکارگیری در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر). این پایان نامه رشته مهندسی صنایع می‌باشد.

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

پرسشنامه توانمندی‌های پویا

دانلود پرسشنامه توانمندی‌های پویا همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه قابل استفاده در شرکت‌های متوسط و کوچک

پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری

پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری

دانلود پرسشنامه مدل ارزیابی فناوری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه قابل استفاده در شرکت‌های متوسط و کوچک

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com