پرسشنامه مدیریت کوانتمی

دانلود پرسشنامه مدیریت کوانتمی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: برگرفته از نظریه شلتون و دارلینگ

نمونه منبع فارسی: دارد

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دیدن، تفکر، احساس، شناخت، عمل، اعتماد و وجود کوانتومی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت کوانتمی

تعریف مفهومی: مهارت کوانتومی‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ ابزاری برای کاهش فرآیندهای تکراری است که فرایند تصمیم گیری در سازمان نیز نیازمند آن است‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ مدیرانی با مهارت کوانتومی و با بینش شهودی عمیق قادر خواهند بود سیاست‌های درستی را در راستای بدیل‌‌‌‌‌‌های تصمیم گیری بهتر داشته باشند. سازمان‌های کوانتوم در واقع سازمان‌های یادگیرنده هستند‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ جایی که بهبود مستمر و یادگیری مداوم‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ جزء هنجارهای فرهنگی محسوب می‌شود. در رهبری جامع دو عنصر مدیریت و کوانتوم مطرح است که هیچ یک به تنهایی کافی نیستند‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌

اصول سازوکارهای کوانتومی تاکید زیادی بر ویژگی‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ رفتار و رویکردهای اقتضایی دارد‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ رهبران کوانتومی در مدیریت اطلاعات‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ پویایی‌های انسانی‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ تفاوت‌ها‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ ارتباطات و شرایط بیرونی و زمینه‌ای تلا ش می‌کنند موازنه بین نظم و آشوب را حفظ نمایند‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ آنان برای رهبری سازمان‌‌‌‌‌‌ها دارای ویژگی‌‌‌‌‌‌های سیالی‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌ پویایی و انعطاف پذیری هستند‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ همچنین رهبران کوانتومی استعداد رهبری پیروانشان را پرورش ‌می‌دهند و رهبری را به اشتراک گذاشته و تسهیم ‌می‌نماید.

مهارت‌های کوانتمی مدیران

مهارت‌های کوانتمی مدیران

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت کوانتمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۷ سازه اصلی و ۳۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

درباره پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت کوانتمی توسط عظیمی و رضوی (۱۳۹۳) طراحی و اعتباریابی شد. پرسشنامه در برگیرنده ۳۴ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت می‌باشد.  پرسشنامه هفت بعد احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، اعتماد کوانتومی، تفکر کوانتومی، دیدن کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی را مورد سنجش قرار می‌دهد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸ به دست آمد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله