پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی

دانلود پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مزایای ادراک‌شده و موانع بالقوه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی

تعریف مفهومی: سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستمی است که برای گردآوری و ذخیره اطلاعات کارمندان سازمان است. تعامل داده‌ها، فرایندهایی که می‌توانند انجام شوند و قابلیت گزارش‌دهی باعث می‌شود داده‌های ذخیره شده در سیستم قابل‌دسترسی و کاربردی‌تر باشند. سامانه اطلاعات کارکنان (HRIS) نرم‌افزاری است که یک مجموعه‌ای متمرکز از داده‌های اصلی کارمندان را که بخش مدیریت کارکنان (HRM) برای تکمیل فرآیندهای اصلی کارکنان به آنها نیاز دارد، فراهم می‌کند. این سیستم ترکیبی از مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سیستم اطلاعات منابع انسانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینۀ کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:…………………..

امتیاز ۳۶ و بالاتر نشان دهندۀ مزایای زیاد ایجاد شده در اثر به کارگیری سیستم منابع انسانی می‌باشد که توسط افراد درک شده است.

مجموع امتیازات مربوط به موانع را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ……………….

امتیاز ۳۰ و بالاتر نشان دهندۀ موانع زیاد ایجاد شده در اثر به کارگیری سیستم منابع انسانی می‌باشد که توسط افراد درک شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله