این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

مرور سیستماتیک

مرور سیستماتیک

مرور سیستماتیک Systematic Literature Review یکی از روش‌های تحقیق کیفی است که برای بررسی پدیده‌ها و شناسایی مقوله‌ها براساس ادبیات پژوهش استفاده می‌شود.

روش تحقیق پدیدارشناسی

روش کلایزی و دیکلمن

روش کلایزی و روش دیکلمن دو روش کاربردی در انجام تحقیق پدیدارشناسی است که از الگویی سیستماتیک جهت تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی استفاده می‌کنند.

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ)

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار

دانلود فایل ورد پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ) شامل ده گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه یا One Sample t-Tset یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

در آمار استنباطی از آزمون‌های مختلف آمار پارارمتریک و ناپارامتریک برای برآورد پارامترهای جامعه براساس آماره‌های نمونه در سطح خطای مشخص استفاده می‌شود.

آمار کاربردی مدیریت

آمار کاربردی مدیریت

آموزش آمار کاربردی مدیریت : خلاصه فصل اول کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته عادل آذر و منصور مومنی انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتاب دانشگاهی (سمت)

پرسشنامه درگیری مشتریان

پرسشنامه درگیری مشتریان

دانلود فایل ورد پرسشنامه درگیری مشتریان نوشته پانساری و کومار شامل چهار بعد و ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

پرسشنامه درگیری مشتریان

درگیری مشتریان

درگیری مشتریان Customer Engagement (CE) یک ارتباط در کسب‌وکار است که بر رابطه میان مشتریان و ذی‌نفعان خارجی با سازمان از طریق کانال‌های مختلف دلالت دارد.

روش تحقیق فراترکیب

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو

روش سندلوسکی و ﺑﺎروسو یک روش کاربردی برای پژوهش فراترکیب است. روش تحقیق فراترکیب  یکی از انواع روش‌های فرامطالعه است و یک روش تحقیق کیفی محسوب می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com