این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

روش تحقیق کیفی فرامطالعه

فرامطالعه

فرامطالعه Meta Study یک روش تحقیق کیفی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر شناسایی مقوله‌ها و ترسیم الگوها براساس ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫش‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش

پرسشنامه خلق مشترک ارزش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک ارزش یا هم‌آفرینی ارزش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر دارای ابعاد مشخص و گویه‌های با طیف لیکرت پنج درجه

خلق مشترک دانش

پرسشنامه خلق مشترک دانش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک دانش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد خلق دانش، تسهیم دانش و همکاری در بازتولید دانش با طیف لیکرت

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش Knowledge co Creation مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش به صورت همکارانه دانست.

پرسشنامه قابلیت های پویا

قابلیت های پویا

قابلیت های پویا یعنی جهت‌گیری رفتاری پایدار در یکپارچه‌سازی، صورتبندی دوباره، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتهای شرکت در پاسخ به محیط و کسب رقابتی پایدار

هم آفرینی ارزش

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش customer co-created value به کوشش های مشتری محور سازمان در هم‌آفرینی ارزش از طریق مشتریان و بوسیله مشتریان بویژه به صورت آنلاین دلالت دارد.

بازار خاکستری

بازار خاکستری (موازی)

بازار خاکستری، بازاری است دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز و توسط افراد غیرمجاز تعریف و شناسایی می شود.

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

دانلود پرسشنامه بازاریابی محتوایی همراه با منبع شناسی معتبر و شرح و تفسیر دارای روایی و پایایی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوا فرایندی در کسب و کار است که به تولید محتوای گیرا و مجاب‌کننده و توزیع آن برای جلب توجه، جذب و درگیرکردن یک گروه مشخص از مشتریان می‌پردازد.

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی فرآیندی است که سازمان را از طریق جمع آوری اطلاعات به بازار مرتبط می کند. اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیم های درست به شمار می آید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com