این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری

دانلود پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک‌کرای) دارای روایی و پایایی به همراه منبع استاندارد شامل شانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه

وجدان کاری

وجدان کاری

وجدان کاری Job Conscience یک نظام ارزشی درون فرد است که موجب ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله

بازاریابی چندکاناله Multichannel marketing  استفاده از ترکیبی از کانال‌ها و شیوه‌های ترفیعی و توزیعی برای دستیابی به اهداف بازاریابی است.

پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات

پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل چهار بعد اصلی و ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

حاکمیت فناوری اطلاعات

حاکمیت فناوری اطلاعات

حاکمیت فناوری اطلاعات به چارچوبی برای حق تصمیم‌گیری و پاسخگویی جهت تشویق رفتار شایسته در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد.

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی Organizational soundness عبارت از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی‌ها برای موفقیت است.

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

دانلود پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک دارای روایی و پایایی با منبع استاندارد شامل چهار بعد ذهنیت، فرهنگ، رهبری و مدیریت منابع کارآفرینانه

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک رویکرد ترکیبی دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور است.

تحلیل استواری

تحلیل استواری

تحلیل استواری Robustness Analysis روشی برای ساختاردهی به مسائل با عدم اطمینان زیاد است. این روش در حوزه تحقیق در عملیات نرم قرار دارد.

پرسشنامه رهبری استراتژیک

پرسشنامه رهبری استراتژیک

دانلود پرسشنامه رهبری استراتژیک دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد : مقیاس هیت و همکاران و مقیاس استاندارد لیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com